Regulamin sklepu Rakoobrony

REGULAMIN 

sklepu internetowego Rakoobrony 

§1

WSTĘP

 1. Sklep internetowy Rakoobrony jest dostępny pod adresem www.sklep.rakoobrona.pl. Właścicielem sklepu jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567, dane kontaktowe:
 1. numer telefonu: ( +48) 531 273 530,

      2.  adres poczty e-mail: sklep@fundacjasensoria.pl

 1. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej www.sklep.rakoobrona.pl przez Sprzedawcę jak również postanowienia dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej oraz kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Klientów.

§ 2

DEFINICJE

 1. Klient - osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Jeżeli osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej, nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, pewne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą nie mieć do niej zastosowania.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów, tj. firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy Rakoobrony, który jest dostępny pod adresem www.sklep.rakoobrona.pl.
 7. Sprzedawca - oznacza Fundację Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.
 8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.sklep.rakoobrona.pl.
 9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Klienta.

§ 4

KONTO KLIENTA

 1. Przed założeniem Konta Klienta w Sklepie Internetowym w celu uzyskania maksymalnie szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania Sklepu Internetowego Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Założyć Konto Klienta można tylko po wyrażaniu zgody na warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, polegające na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zawarte w niniejszym Regulaminie poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego check-boxu, że zapoznał się z Regulaminem.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego prowadzi Konto Klienta, umożliwiające dokonanie zakupów poprzez Stronę Sklepu Internetowego.
 3. W celu założenia Konta Klienta, Klient powinien uzupełnić wszystkie dane z formularza rejestracji znajdującego się na stronie: www.sklep.rakoobrona.pl oznaczone jako wymagane, sprawdzić ich poprawność, kliknąć przycisk „Zarejestruj się” oraz zapamiętać nazwę użytkownika i hasło, które będą potrzebne w procesie logowania.
 4. Klient, aby zlikwidować Konto Klienta, powinien skontaktować się z administratorem Sklepu Internetowego, w każdy dogodny dla siebie sposób (np. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna e-mail: sklep@fundacjasensoria.pl) i poprosić o usunięcie Konta Klienta, co Sprzedawca wykona niezwłocznie.
 5. Klient dodatkowo przy zgłoszeniu likwidacji Konta Klienta wskazuje, czy chce, aby zamówienia/zamówienie, które zostały złożone były nadal realizowane.
 6. Prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 7. Zaleca się zachowanie środków ostrożności podczas używania hasła. Nie należy udostępniać hasła osobom trzecim. Najlepiej gdyby hasło zawierało choć jedną liczbę. Dla celów bezpieczeństwa zaleca się zmieniać hasło co miesiąc. Obsługa Sklepu Internetowego nigdy nie prosi o udostępnienie hasła. Jeżeli Klienta zaniepokoi jakiekolwiek zdarzenie związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w szczególności w zakresie Konta Klienta, należy niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę, gdyż może to świadczyć o próbie nieuprawnionego korzystania z Konta Klienta przez osobę trzecią.
 8. Jeżeli Klient chce zgłosić reklamację związaną z korzystaniem z Konta Klienta, może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres wskazany w § 1 Regulaminu lub w każdy inny sposób, który jest dla Klienta dogodny.

§ 5

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonać zakupu można tylko po wyrażaniu zgody na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie poprzez zaznaczenie przez Klienta check-boxu, że zapoznał się z Regulaminem.
 2. Jeśli Klient posiada Konto Klienta w Sklepie Internetowym, to w celu dokonania zakupu powinien się zalogować używając danych podanych w procesie Rejestracji.
 3. Jeśli Klient nie chce dokonać Rejestracji, może dokonać zakupów omijając ten proces i przejść od razu do procesu zamawiania.
 4. Klient wybiera Towar, który chce kupić i dodaje go do koszyka. Na tym etapie koszyka zakupowego Klient może jeszcze poprawić ilość Towarów, które zamierza kupić.
 5. W prawym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu widnieje aktualny stan koszyka Klienta. Jeśli lista zakupów jest kompletna, należy wybrać formę płatności i formę Dostawy oraz kliknąć przycisk „Przejdź dalej". Następnie pojawi się formularz rejestracji i logowania, po którego wypełnieniu należy potwierdzić dane adresowe i zamówienie poprzez zaakceptowanie przycisku „Zamawiam i płacę”. Pojawi się podsumowanie zamówienia z numerem zamówienia, data złożenia zamówienia, forma płatności i forma Dostawy. Na tym etapie Klient ma możliwość wydrukowania faktury proforma i szczegółów złożonego zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego drogą elektroniczną. Z tą samą chwilą rozpoczyna się realizacja złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji. Klientowi przysługuje niezwłocznie zwrot wpłaconych pieniędzy, chyba że po ustaleniu ze Sprzedawcą zostaną podjęte przez Klienta odmienne dyspozycje np. zmieni zamówienie na inne Towary.
 3. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Klient posiada prawo wyboru sposobu Dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 5. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Oddzielnie naliczane są koszty przesyłki – z wysokością których Klient ma możliwość zapoznania się przed złożeniem zamówienia .

W razie braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia przez Kupującego, w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru telefonu lub adresu email, uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych. Sprzedawca będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia.

§ 7

PŁATNOŚCI I KOSZT DOSTAWY

 1. Za złożone zamówienie w Sklepie Internetowym zapłacić można następującymi sposobami:

a)    przelew pocztowy lub bankowy na rachunek Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)    za pomocą szybkich płatności – przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

 

 1. Do każdej ceny zamówionego Towaru zostanie doliczony koszt przesyłki w zależności od wybranej formy Dostawy. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu.
 1. Sprzedawca realizuje zamówienia do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Do czasu realizacji nie dolicza się czasu na dostarczenie przesyłki. W przypadku produktów handmade z serii limitowanej RKBN i wyczerpania stanu magazynowego, okres oczekiwania na produkt może wydłużyć się o czas jego produkcji, o czym Klient informowany jest już na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji Klient może podjąć decyzję o rezygnacji z części lub całości zamówienia. Potwierdzeniem transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: dokument umowy przesłany w formie papierowej bądź elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, po uzyskaniu jego zgody albo paragon fiskalny lub faktura VAT, dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien zgłosić wolę jej otrzymania zaraz po dokonaniu transakcji.
 1. Ceny Towarów objętych promocją obowiązują do wyczerpania zapasów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia po wyczerpaniu Towarów objętych promocją. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia. Przy zamówieniach opłaconych Sprzedawca zwraca niezwłocznie całość wpłaconych środków, chyba że po ustaleniu ze Sprzedawcą zostaną podjęte przez Klienta odmienne dyspozycje, np. zmieni zamówienie na inne Towary.
 2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w którym jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy.

§ 8

DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do wykonania Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem warunki Dostawy.

§ 9

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w dogodny dla siebie sposób. Polecamy wysyłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@fundacjasensoria.pl lub listu na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zalecane jest, aby reklamacja zawierała następujące dane:
  1. opis wady Towaru;
  2. dzień powstania wady;
  3. żądanie Klienta;
  4. dane kontaktowe Klienta.
 3. Klient może ułożyć treść reklamacji w dowolnie przez siebie stworzony sposób byleby jej treść pozwalała ustalić przekaz niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku gdy Sprzedawca będzie miał wątpliwości co do treści reklamacji, skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia.
 4. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony maksymalnie w ciągu 10 dni od otrzymania jej przez Sprzedawcę. Termin ten może być krótszy, jeżeli zostanie tak ustalone w porozumieniu przez Klienta i Sprzedawcę.
 5. Terminy do zgłoszenia reklamacji są następujące:
  1. dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;
  2.  w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu w odniesieniu do produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
 1. Do zachowania terminów wskazanych w ust. 5 powyżej wystarczy wysłanie reklamacji pocztą, kurierem czy pocztą elektroniczną przed upływem tych terminów lub w inny dogodny sposób dla Klienta.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na które naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży; od Umowy Sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do opisanego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajduje się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 10

GWARANCJA

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. O warunkach gwarancji udzielonej dla danego Towaru Klient otrzyma informację, która będzie powiązana z Towarem.

§ 11

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. W celu poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w sposób przewidziany dla reklamacji.
 2. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu zostanie każdorazowo dołączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli Klient nie chce skorzystać z tego formularza, może samodzielnie sporządzić takie oświadczenie. Treść oświadczenia jest dowolna, wystarczy, aby Klient wskazał takie informacje, które pomogą Sprzedawcy ustalić kogo i jakiej umowy dotyczyć ma to oświadczenie. Na przykład, od zakupu których Towarów Klient odstępuje, kiedy został mu dostarczony Towar, dane kontaktowe do Klienta, sposób, w jaki ma być zwrócona zapłacona przez Klienta kwota. 
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. Adresem właściwym, zarówno do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jak również do zwrotu towaru, jest adres siedziby Sprzedawcy. Możliwe jest także wysłanie informacji o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Płatność zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży, w sposób wskazany przez Klienta.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz w celach, na które Klient wyraził zgodę.
 2. Po zakończeniu przez Klienta korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać tylko te dane osobowe, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia wzajemnych świadczeń oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie ze Sklepu Internetowego,
  2. niezbędne do rozpoznania reklamacji złożonej przez Klienta,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych umów lub przepisów prawa.
 3. Klient podaje swoje dane dobrowolnie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 6. Polityka Prywatności i polityka cookies Sklepu Internetowego dostępne są pod adresem: www.sklep.rakoobrona.pl.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na Stronie Internetowej Sklepu zostaną zamieszczone archiwalne wersje regulaminu opatrzone stosowną datą.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny dogodny sposób, jeśli Klient skieruje taką prośbę do Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wprowadzone do Regulaminu zamiany, wówczas powinien zlikwidować Konto Klienta i zaprzestać korzystania z usług Sklepu Internetowego. Do konkretnego zamówienia stosuje się Regulamin, który obowiązywał w chwili, kiedy było ono składane.
 4. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a także destabilizować działania Strony Internetowej.
 5. Przed użyciem Towaru prosimy o zapoznanie się z opisem Towaru na opakowaniu lub w dołączonej ulotce.
 6. Sprzedawca nie jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 5 ust. pkt 4) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Kodeks Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym dostępny jest pod adresem: http://safebuy.pl/.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2015 roku.